Všeobecné podmienky pre písomné žiadosti  a pozvania

 

Písomná žiadosť hostiteľskej organizácie/pozvanie predložené k žiadosti o vízum sa predkladá v origináli.

Platnosť žiadosti hostiteľskej organizácie/pozvania je 3 mesiace od dátumu vyhotovenia (notárskeho overenia).

Podpis pozývateľa – občana Slovenskej republiky – overuje notár v Slovenskej republike alebo konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve.

Ak je pozývateľ občanom Ruskej federácie alebo tretieho štátu s pobytom v Slovenskej republike k pozvaniu prikladá kópiu povolenia na trvalý alebo prechodný pobyt (pobytová kartička).

Ak občan Ruskej federácie alebo tretieho štátu (súkromná osoba) s pobytom na území Slovenskej republiky pozýva svojich blízkych príbuzných – manželia, deti (vrátane adoptovaných), rodičia, starí rodičia, vnuci – k žiadosti o vízum sa predkladá pozvanie overené notárom v Slovenskej republiky alebo Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moskve a  doklad o príbuzenskom vzťahu.

Ak občan Ruskej federácie alebo tretieho štátu s pobytom v Slovenskej republike (súkromná osoba) pozýva osoby iné než blízki príbuzní, k žiadosti o vízum sa predkladá pozvanie overené policajným útvarom v Slovenskej republike.

Pozvanie obchodného partnera (právnickej osoby) alebo organizácie s podpisom zodpovednej osoby (konateľa) musí byť overené notárom v Slovenskej republike. Ak v mene spoločnosti pozvanie vystavuje občan iného štátu, k žiadosti o vízum sa predkladá pozvanie overené policajným útvarom v Slovenskej republike.

Pozvanie pre individuálnych žiadateľov na účasť v medzinárodných konferenciách, seminároch, sympóziách, kultúrnych a športových podujatiach vydáva organizátor podujatia v Slovenskej republike s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou organizácie. K žiadosti sa prikladá taktiež písomná žiadosť vysielajúcej organizácie o vydanie víza pracovníkovi/zástupcovi organizácie.

Pozvanie na účasť skupín žiadateľov na športových súťažiach alebo kultúrnych podujatiach vydáva organizátor podujatia s podpisom zodpovednej osoby a pečiatkou pozývajúcej organizácie alebo športovej federácie pre každého člena skupiny. Pozvanie musí obsahovať zoznam pozvaných osôb a každý list zoznamu musí byť parafovaný pozývateľom. Okrem osobných údajov pozývaných osôb má pozvanie obsahovať aj funkciu každej pozývanej osoby (napr. športovec, tréner, technický personál atď.).

Žiadateľ predkladá vo vízovom centre alebo na veľvyslanectve úplnú žiadosť. Ak je v pozvaní uvedená viac ako jedna osoba, originál pozvania sa prikladá k jednej zo žiadostí a ostatné žiadosti musia obsahovať minimálne xerokópiu pozvania. Je vhodné podávať žiadosť o vízum spolu s tým žiadateľom, u ktorého sa nachádza originál pozvania.