Tranzit

Požadované dokumenty

Tento zoznam Vám pomôže pripraviť potrebné doklady na účel podania žiadosti o vízum. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve môže požadovať predloženie ďalších dokumentov alebo informácií alebo Vás pozvať na osobný pohovor, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie o Vašej žiadosti. Predloženie nižšie uvedených dokladov nezaručuje automatické udelenie víz.

 1. Žiadosť o udelenie víza - úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy, v odseku 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou. Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.
 1. Cestovný pas platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.

Ďalej: kópia dátovej strany cestovného pasu žiadateľa a kópie všetkých predchádzajúcich schengenských víz (ak existujú).

 1. 1 fotografia, zodpovedajúca požiadavkám ICAO,  farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.
 1. Poplatok za vízum – v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vydávania víz a Vízovom kódexe.
 1. Zdravotné poistenie pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.
 1. Kópia občianskeho preukazu (neplatí pre deti do 14 rokov) - všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácie v Rusku, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.
 1. V prípade maloletých osôb:
 • Kópia rodného listu
 • Súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom je nutný len v prípade, že mladiství necestujú v sprievode oboch rodičov/zákonných  zástupcov. Výnimkou je rodič, ktorý má výhradné rodičovské práva (t. zn., ak druhý rodič zomrel alebo bol pozbavený rodičovských práv) - v tomto prípade je nutné predložiť úmrtný list alebo súdny príkaz.
 • Kópia platného udeleného schengenského víza rodiča sprevádzajúceho maloletého, ak bolo vízum udeľované oddelene, ako aj doklad o spoločnej ceste (napr. rezervácia vstupeniek, hotelov a pod.).
 1. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín:

Doklad preukazujúci legálny pobyt na území Ruskej federácie (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo registrácia FMS), platný po dobu najmenej troch mesiacov po plánovanom návrate zo schengenského priestoru.

V prípade osôb, ktoré nemajú stále bydlisko na území Ruskej federácie – doklad o legálnom pobyte na území Ruskej federácie a odôvodnenie podávania žiadosti o vízum v Ruskej federácii, a nie v krajine stáleho bydliska.

 


 • Doplňujúce doklady:


  • Ak je to nevyhnutné, vízum alebo iné povolenie na vstup do cieľovej krajiny.
  •  Cestovné lístky na nasledujúcu cestu (s výnimkou prípadov cesty vlastným vozidlom, napr. motorovým vozidlom).
  •  Doklad o zamestnaní (s uvedením príjmu); v prípade nepredloženia - iný doklad o finančnom zabezpečení a
  • Doklad o úmysle vrátiť sa do domovskej krajiny (napr. originál bankového výpisu z účtu najmenej za posledné tri mesiace alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti v Rusku).