OBCHODNÁ CESTA / SLUŽOBNÁ CESTA

• Členovia oficiálnych delegácií

• Zamestnanci, ktorí cestujú na služobné cesty

• Individuálni podnikatelia, ktorí cestujú za obchodným účelom

• Vodiči (medzinárodnej nákladnej dopravy)

• Vodiči (medzinárodnej osobnej dopravy)

• Členovia vlakových posádok, chladiarenských vozňov a lokomotív

• Novinári

• Nezávislí novinári

• Vedci, ktorí dostávajú dotácie z verejných prostriedkov alebo sú pozvaní  univerzitami, alebo inými štátnymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami

• Posádky lietadiel (ak potrebujú víza)

 

Požadované dokumenty

Tento zoznam Vám pomôže pripraviť potrebné doklady na účel podania žiadosti o vízum. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve môže požadovať predloženie ďalších dokumentov alebo informácií alebo Vás pozvať na osobný pohovor, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie o Vašej žiadosti. Predloženie nižšie uvedených dokladov nezaručuje automatické udelenie víz.

 1. Žiadosť o udelenie víza - úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy, v bode 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou.

Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.

 1. Cestovný pas - platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.

Ďalej: kópia dátovej strany cestovného pasu žiadateľa a kópie všetkých predchádzajúcich schengenských víz (ak existujú).

 1. 1 fotografia, zodpovedajúca požiadavkám ICAO, farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.
 1. Poplatok za vízum – v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vízového režimu a Vízovom kódexe.
 1. Zdravotné poistenie pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.
 1. Kópia občianskeho preukazu (neplatí pre deti do 14 rokov) - všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácie v Rusku, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.
 1. V prípade maloletých osôb - nevzťahuje sa na obchodné /služobné cesty
 1. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín:

Doklad preukazujúci legálny pobyt na území Ruskej federácie (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo registrácia FMS), platný po dobu najmenej troch mesiacov po plánovanom návrate zo Schengenského priestoru.

V prípade osôb, ktoré nemajú stále bydlisko na území Ruskej federácie - doklad legálneho pobytu na území Ruskej federácie a odôvodnenie podania žiadosti o vízum v Ruskej federácii, a nie v krajine stáleho bydliska.

 1. Voliteľné: Potvrdenie o finančnej situácii žiadateľa. Výpočet požadovanej sumy predstavuje 56 eur na osobu a deň. Ako doklad finančného zabezpečenia žiadateľa môžu slúžiť:
 • výpisy z bežných alebo vkladových účtov žiadateľa najmenej za posledné 3 mesiace, potvrdené pečiatkou bankovej inštitúcie a podpisom pracovníka banky, s uvedením majiteľa účtu/-ov.
 • potvrdenie z práce s uvedením výšky príjmu alebo
 • formulár o príjmoch fyzickej osoby 2 NDFL (форма 2 НДФЛ).

Upozorňujeme, že dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

 

Ďalšie dokumenty v závislosti od účelu cesty:


 • Členovia oficiálnych delegácií


  • List (napr. verbálna nóta) vydaný príslušným orgánom Ruskej federácie (napr. MZV RF), potvrdzujúci, že žiadateľ je členom delegácie, ktorá cestuje na Slovensko.
  • Kópia oficiálneho pozvania.


 • Zamestnanci, ktorí cestujú na služobné cesty


  • Pozvanie od obchodného partnera na Slovensku (ďalšie informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach pre písomné žiadosti a pozvania).

  Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť aj na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

  • Pokiaľ nie je možné predložiť pozvanie, predloží sa iný dôkaz o účele cesty (napr. informácie o účasti na konferencii, vstupenku na výstavu, obchodnú korešpondenciu, program služobnej cesty a pod.)
  • V prípade, že údaje uvedené v pozvaní nie sú postačujúce, musíte predložiť doklad o zamestnaní.
  • V prípade služobnej cesty zamestnanca sa predkladá doklad o služobnej ceste vystavený zamestnávateľom alebo vysielajúcou spoločnosťou.


 • Individuálni podnikatelia, ktorí cestujú za obchodným účelom


  • Pozvanie obchodného partnera na Slovensku (ďalšie informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach pre písomné žiadosti a pozvania).

  Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

  • Pokiaľ nie je možné predložiť pozvanie, predloží sa iný dôkaz o účele cesty (napr.: informácie o účasti na konferencii, vstupenku na výstavu, obchodnú korešpondenciu, program služobnej cesty, atď.)
  • Dôkaz o ekonomickej aktivite (napr. osvedčenie o príjmoch fyzickej osoby 2NDFL alebo 3NDFL, výpis z obchodného registra/daňovej evidencie alebo osvedčenie o registrácii individuálneho podnikateľa), alebo bankové výpisy najmenej za posledné tri mesiace.


 • Vodiči (medzinárodná nákladná doprava)


  • Písomná žiadosť Ruskej národnej asociácie dopravcov (АСМАП, РАС) s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest.
  • Ak nemožno predložiť písomnú žiadosť alebo informácie v žiadosti nie sú dostačujúce:
   • Pozvanie od obchodného partnera na Slovensku.

  Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

  • Kópia licencie zamestnávateľa pre medzinárodnú prepravu.
  • Kópia vodičského preukazu (kategória C).
  • Kópia pracovnej knižky s históriou zamestnania alebo kópia pracovnej zmluvy.


 • Vodiči (medzinárodnej osobnej dopravy)


  • Písomná žiadosť Ruského národného združenia dopravcov (АСМАП, РАС)

  s uvedením účelu, trvania a frekvencie letov.

  Ak nie je možné doložiť písomnú žiadosť alebo informácie nie sú dostačujúce:

  Pozvanie od svojho obchodného partnera na Slovensku (ďalšie informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach pre písomné žiadosti a pozvania ).

  Spravidla sa požaduje originál pozvania. Vízové oddelenie začne posudzovať Vašu žiadosť na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby, môže požadovať predloženie originálu.

  • Kópia licencie zamestnávateľa pre medzinárodnej osobnej dopravy.
  • Kópia svojho vodičského preukazu (kategória D).
  • Kópia Vašej pracovnej knižky s históriou zamestnania alebo kópia Vašej pracovnej zmluvy.


 • Posádky železničných vlakov, chladiarenských vozňov a lokomotív


  • Písomná žiadosť príslušnej Ruskej železničnej spoločnosti (JSC "Ruské železnice", a. s. a pridružených organizácií, ako je napríklad OAO "Refservice", a. s.) s uvedením účelu, trvania a frekvencie spojov.

  Ak je to potrebné, môže sa požadovať predloženie týchto dokumentov:

  • Potvrdenie o zamestnaní alebo kópia pracovnej knižky s históriou zamestnania


 • Novinári


  • Certifikát vydaný profesijnou organizáciou, ktorý potvrdzuje kvalifikáciu novinára.
  • List zamestnávateľa o tom, že účelom cesty je novinárska činnosť.


 • Nezávislí novinári (do 90 dní)


  • Doklad o novinárskej činnosti (napr. identifikačný preukaz novinára alebo zmluva)
  • Dôkaz o ekonomickej aktivite/platobnej schopnosti (napr. osvedčenia 2NDFL alebo 3NDFL, výpis z registra živnostenského listu/daňovej registrácie individuálneho podnikateľa, bankové výpisy aspoň za posledné tri mesiace).

 

Dovoľujeme si upozorniť na informácie o Všeobecných podmienkach pre písomné žiadosti a pozvania.