NÁVŠTEVY BLÍZKYCH PRÍBUZNÝCH / RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

• Blízki príbuzní (rodičia, deti, starí rodičia, vnuci, bratia a sestry, ich manželky a deti), navštevujúcich ruských občanov s legálnym pobytom na Slovensku

• Blízki príbuzní, ktorí navštevujú občanov EÚ (EHP a Švajčiarska)
• Rodinní príslušníci občanov EÚ (EHP a Švajčiarska), ktorí nežijú v domovskej krajine, v súlade so smernicou 2004/38/ES

 

Požadované dokumenty

Tento zoznam Vám pomôže pripraviť potrebné doklady na účel podania žiadosti o vízum. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve môže požadovať predloženie ďalších dokumentov alebo informácií alebo Vás pozvať na osobný pohovor, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie o Vašej žiadosti. Predloženie nižšie uvedených dokladov nezaručuje automatické udelenie víz.

Blízki príbuzní navštevujúci ruských občanov s legálnym pobytom na Slovensku:

 1. Žiadosť o udelenie víza - úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy, v odseku 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou.

Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.

 1. Cestovný pas - platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.

Ďalej: kópia dátovej strany cestovného pasu žiadateľa a kópie všetkých predchádzajúcich schengenských víz (ak existujú).

 1. 1 fotografia, zodpovedajúca požiadavkám ICAO, farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.
 1. Poplatok za vízum – v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vydávania víz a Vízovom kódexe.
 1. Zdravotné poistenie pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.
 1. Kópia občianskeho preukazu (neplatí pre deti do 14 rokov) - všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácie v Rusku, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.
 1. V prípade maloletých osôb:
 • kópia rodného listu
 • súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom je nutný len v prípade, že mladiství necestujú v sprievode oboch rodičov / zákonných  zástupcov. Výnimkou je rodič, ktorý má výhradné rodičovské práva (t. zn., ak druhý rodič zomrel alebo bol pozbavený rodičovských práv) - v tomto prípade je nutné predložiť úmrtný list alebo súdny príkaz.
 • kópia platného schengenského víza rodiča sprevádzajúceho maloletého, ak bolo vízum udeľované oddelene, ako aj doklad o spoločnej ceste (napr. rezervácia vstupeniek, hotelov a pod.).
 1. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín:

Doklad preukazujúci legálny pobyt na území Ruskej federácie (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo registrácia FMS), platný po dobu najmenej troch mesiacov po plánovanom návrate zo schengenského priestoru.

V prípade osôb, ktoré nemajú stále bydlisko na území Ruskej federácie – doklad o legálnom pobyte na území Ruskej federácie a odôvodnenie podávania žiadosti o vízum v Ruskej federácii, a nie v krajine stáleho bydliska.

 

Doplňujúce doklady:

 1. Pozvanie od hostiteľa s úradne overeným podpisom alebo notársky overené pozvanie alebo pozvanie policajným útvarom s adresou bydliska.

Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť aj na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

 1. Doklad o legálnom pobyte pozývajúcej osoby na Slovensku (kópia povolenia na pobyt cudzinca), dôkaz rodinnej väzby (napr. kópia rodného listu alebo sobášneho listu).
 2. V prípade, že nie je predložené pozvanie overené cudzineckou políciou, predkladá sa doklad o finančnom zabezpečení (napr. pracovná zmluva s informáciou o príjme, originály výpisov z bankových účtov za najmenej posledné tri mesiace, alebo doklad o sponzorstve treťou osobou: sponzorský list + kópia prvej strany pasu sponzora + doklad o finančnom zabezpečení sponzora v origináli).
 3. Doklady umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa vrátiť sa do domovskej krajiny (napr. spiatočný cestovný lístok, pracovná zmluva alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti v Rusku).

 


 • Blízki príbuzní, ktorí navštevujú občanov Slovenska alebo EÚ (EHP a Švajčiarska)   
  1. Žiadosť o udelenie víza - úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy, v bode 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou. Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.
  1. Cestovný pas - platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.

  Ďalej: kópia dátovej strany cestovného pasu žiadateľa a kópie všetkých predchádzajúcich schengenských víz (ak existujú).

  1. 1 fotografia, zodpovedajúca požiadavkám ICAO, farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.
  1. Poplatok za vízum – v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vydávania víz a Vízovom kódexe.
  1. Zdravotné poistenie pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.
  1. Kópia občianskeho preukazu (neplatí pre deti do 14 rokov) - všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácie v Rusku, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.
  1. V prípade maloletých osôb:
  • Kópia rodného listu
  • Súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom je nutný len v prípade, že mladiství necestujú v sprievode oboch rodičov/zákonných  zástupcov. Výnimkou je rodič, ktorý má výhradné rodičovské práva (t. zn., ak druhý rodič zomrel alebo bol pozbavený rodičovských práv) - v tomto prípade je nutné predložiť úmrtný list alebo súdny príkaz.
  • Kópia udeleného platného schengenského víza rodiča sprevádzajúceho maloletého, ak bolo vízum udeľované oddelene, ako aj doklad o spoločnej ceste (napr. rezervácia vstupeniek, hotelov a pod.).
  1. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín:

  Doklad preukazujúci legálny pobyt na území Ruskej federácie (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo registrácia FMS) platný po dobu najmenej troch mesiacov po plánovanom návrate zo schengenského priestoru.

  V prípade osôb, ktoré nemajú stále bydlisko na území Ruskej federácie – doklad o  legálnom pobyte na území Ruskej federácie a odôvodnenie podávania žiadosti o vízum v Ruskej federácii, a nie v krajine stáleho bydliska.

  1. Doplňujúce doklady:
  • Pozvanie od hostiteľa s úradne overeným podpisom, alebo pozvanie overené policajným útvarom s adresou bydliska.

  Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť aj na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

  • Doklad o štátnom občianstve pozývajúcej osoby a doklad o príbuzenstve (napr. kópia pasu alebo cestovného pasu, rodný list, sobášny list).
  • V prípade, že nie je predložené pozvanie overené policajným útvarom, tak doklad o finančnom zabezpečení (napr. pracovná zmluva s informáciou o príjme, originály bankových výpisov z účtu najmenej za posledné tri mesiace alebo doklad o sponzoringu zo strany tretej osoby: kópia sponzorského listu + prvá strana pasu + akýkoľvek finančný doklad sponzora v originály).
  • Doklady umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa vrátiť sa do domovskej krajiny (napr., spiatočný cestovný lístok, pracovná zmluva od zamestnávateľa, doklad o vlastníctve nehnuteľného majetku v Rusku).


 • Rodinní príslušníci občanov EÚ (EHP a Švajčiarska), ktorí nežijú v domovskej krajine, v súlade so smernicou 2004/38/ES


  1. Žiadosť o udelenie víza - úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy, v odseku 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou. Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.

  2. Cestovný pas - platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.

  Ďalej: kópia dátovej strany cestovného pasu žiadateľa a kópie všetkých predchádzajúcich schengenských víz (ak existujú).

  1. 1 fotografia, zodpovedajúca požiadavkám ICAO, farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.
  1. Poplatok za vízum – v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vydávania víz a Vízovom kódexe.
  1. Zdravotné poistenie pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.
  1. Kópia občianskeho preukazu (neplatí pre deti do 14 rokov) - všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácie v Rusku, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.
  1. V prípade maloletých:
  • Kópia rodného listu
  • Súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom je nutný len v prípade, že mladiství necestujú v sprievode oboch rodičov / zákonných  zástupcov. Výnimkou je rodič, ktorý má výhradné rodičovské práva (t. zn., ak druhý rodič zomrel alebo bol pozbavený rodičovských práv) - v tomto prípade je nutné predložiť úmrtný list alebo súdny príkaz.
  • Kópia platného udeleného schengenského víza rodiča sprevádzajúceho maloletého, ak bolo vízum udeľované oddelene, ako aj doklad o spoločnej ceste (napr. rezervácia vstupeniek, hotelov a pod.).

   

  Doplňujúce doklady:

  • Originál a kópia dokladu o rodinnom vzťahu s občanom EÚ (napr. rodný list alebo sobášny list) - ak je vyhotovený v cudzom jazyku, tak s úradne overeným prekladom.
  • Potvrdenie o štátnej príslušnosti občana EÚ (kópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu), status ktorého je základom pre právo na slobodu pohybu.

 

Dovoľujeme si upozorniť na informácie o Všeobecných podmienkach pre písomné žiadosti a pozvania.