LIEČENIE

Požadované dokumenty

Tento zoznam Vám pomôže pripraviť potrebné doklady na účel podania žiadosti o vízum. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve môže požadovať predloženie ďalších dokumentov alebo informácií alebo Vás pozvať na osobný pohovor, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie o Vašej žiadosti. Predloženie nižšie uvedených dokladov nezaručuje automatické udelenie víz.

 1. Žiadosť o udelenie víza - úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy,  v bode 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou.

Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.

 1. Cestovný pas - platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.

Ďalej: kópia dátovej strany cestovného pasu žiadateľa a kópie všetkých predchádzajúcich schengenských víz (ak existujú).

 1. 1 fotografia, zodpovedajúca požiadavkám ICAO, farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.
 1. Poplatok za vízum – v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vydávania víz a Vízovom kódexe.
 1. Zdravotné poistenie pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.
 1. Kópia občianskeho preukazu (neplatí pre deti do 14 rokov) - všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácie v Rusku, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.
 1. V prípade maloletých osôb:
 • kópia rodného listu
 • súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom je nutný len v prípade, že mladiství necestujú v sprievode oboch rodičov/zákonných  zástupcov. Výnimkou je rodič, ktorý má výhradné rodičovské práva (t. zn., ak druhý rodič zomrel alebo bol pozbavený rodičovských práv) - v tomto prípade je nutné predložiť úmrtný list alebo súdny príkaz.
 • kópia platného udeleného schengenského víza rodiča sprevádzajúceho maloletého, ak bolo vízum udelené oddelene, ako aj doklad o spoločnej ceste (napr. rezervácia vstupeniek, hotelov atď.);
 1. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín:

Doklad preukazujúci legálny pobyt na území Ruskej federácie (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo registrácia FMS), platný po dobu najmenej troch mesiacov po plánovanom návrate zo schengenského priestoru.

V prípade osôb, ktoré nemajú stále bydlisko na území Ruskej federácie – doklad legálneho pobytu na území Ruskej federácie a odôvodnenie podania žiadosti o vízum v Ruskej federácii, a nie v krajine stáleho bydliska.

Okrem toho:


 • U pacientov


  • Pozvanie zdravotníckeho zariadenia s podpisom zodpovednej osoby a pečiatkou zdravotníckeho zariadenia. Vyžaduje sa originál pozvania.
  • Potvrdenie o ubytovaní (napr. hotelová rezervácia alebo potvrdenie o umiestnení v nemocnici).
  • Potvrdenie o finančnej úhrade liečenia a ubytovania (formou originálu výpisu z bankového účtu najmenej za posledné tri mesiace vo výške ceny liečenia a ubytovania formou potvrdenia z nemocničného zariadenia o vykonaní úhrady zálohovej platby za liečenie spolu s originálom výpisu z účtu na sumu vo výške ceny ubytovania).
  • Doklady umožňujúce posúdenie úmyslu žiadateľa vrátiť sa do domovskej krajiny (napr. potvrdenie od zamestnávateľa, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti).


 • Pre sprevádzajúce osoby


  • Pozvanie zdravotníckeho zariadenia s podpisom zodpovednej osoby a pečiatkou zdravotníckeho zariadenia. Vyžaduje sa originál pozvania.
  • Potvrdenie o ubytovaní (napr. hotelová rezervácia alebo potvrdenie o umiestnení v nemocnici).
  • Potvrdenie o finančnom zabezpečení (originál výpisu z banky najmenej za posledné tri mesiace). Sponzorom môže byť iba blízky príbuzný, predkladá sa doklad o príbuzenskom vzťahu. Žiadateľ musí predložiť originál sponzorského listu, výpis z účtu sponzora a kópiu jeho pasu. 
  • Doklady umožňujúce posúdenie úmyslu žiadateľa vrátiť sa do domovskej krajiny (napr., potvrdenie od zamestnávateľa, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti).
  • V prípade, ak sa doklady predkladajú oddelene od žiadosti pacienta: kópia cestovného pasu a víza pacienta.

 

Dovoľujeme si upozorniť na informácie o Všeobecných podmienkach pre písomné žiadosti a pozvania.