KULTÚRNE, VEDECKÉ, ŠPORTOVÉ A TVORIVÉ PODUJATIA


• Účastníci vedeckých, kultúrnych, športových a tvorivých podujatí
• Jazykové kurzy (do troch mesiacov)
• Členovia oficiálnych programov spolupráce medzi partnerskými mestami
• Žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a sprevádzajúci učitelia
• Účastníci medzinárodných športových podujatí a ich sprievod

 

Požadované dokumenty

Tento zoznam Vám pomôže pripraviť potrebné doklady na účel podania žiadosti o vízum. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve môže požadovať predloženie ďalších dokumentov alebo informácií alebo Vás pozvať na osobný pohovor, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie o Vašej žiadosti. Predloženie nižšie uvedených dokladov nezaručuje automatické udelenie víz.

 1. Žiadosť o udelenie víza - úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy, v bode 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou. Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.
 1. Cestovný pas - platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.

Ďalej: kópia dátovej strany cestovného pasu žiadateľa a kópie všetkých predchádzajúcich schengenských víz (ak existujú).

 1. 1 fotografia, zodpovedajúca požiadavkám ICAO,  farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.
 1. Poplatok za vízum – v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vízového režimu a Vízovom kódexe.
 1. Zdravotné poistenie pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.
 1. Kópia občianskeho preukazu (neplatí pre deti do 14 rokov) - všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácie v Rusku, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.
 1. V prípade maloletých:
 • Kópia rodného listu
 • Súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom je nutný len v prípade, že mladiství necestujú v sprievode oboch rodičov/zákonných  zástupcov. Výnimkou je rodič, ktorý má výhradné rodičovské práva (t. zn., ak druhý rodič zomrel alebo bol pozbavený rodičovských práv) - v tomto prípade je nutné predložiť úmrtný list alebo súdny príkaz.
 • Kópia platného udeleného schengenského víza rodiča sprevádzajúceho maloletého, ak bolo vízum udeľované oddelene, ako aj doklad o spoločnej ceste (napr. rezervácia vstupeniek, hotelov a pod.).
 1. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín:

Doklad preukazujúci legálny pobyt na území Ruskej federácie (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo registrácia FMS), platný po dobu najmenej troch mesiacov po plánovanom návrate zo schengenského priestoru.

V prípade osôb, ktoré nemajú stále bydlisko na území Ruskej federácie – doklad o legálnom pobyte na území Ruskej federácie a odôvodnenie podávania žiadosti o vízum v Ruskej federácii, a nie v krajine stáleho bydliska.

 

Ďalšie dokumenty v závislosti od účelu cesty:


 • Účastníci kultúrnych, vedeckých a umeleckých podujatí


  • Pozvanie hostiteľskej organizácie na Slovensku.

  Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť aj na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

  • Pokiaľ sa v pozvaní neuvádza, že pozývateľ uhradí všetky výdavky spojené s pobytom žiadateľa, predkladá sa pozvanie overené policajným útvarom alebo sponzorský list od vysielajúcej organizácie, alebo iný doklad o finančnom zabezpečení.


 • Jazykové kurzy


  • Potvrdenie jazykovej školy s uvedením adresy, doby trvania a ceny vzdelávacieho kurzu.

  Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť aj na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

  • Doklad o mieste bydliska
  • Doklad o finančnom zabezpečení (napr. originál výpisu z bankového účtu najmenej za posledné tri mesiace alebo doklad o sponzorstve tretej strany (sponzorský list + kópia prvej strany pasu sponzora + potvrdenie o finančnom zabezpečení sponzora v origináli), pozvanie overené policajným útvarom a doklad o úmysle vrátiť sa do domovskej krajiny (napr. doklad o vlastníctve nehnuteľnosti v Rusku).


 • Účastníci oficiálnych programov spolupráce medzi partnerskými mestami


  • Pozvanie vyhotovené vedením/starostom hostiteľského mesta, v ktorom sa podujatie koná.

  Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť aj na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

  •  Písomná žiadosť vedenia/starostu hostiteľského mesta s údajmi o účastníkoch.
  •  Doklad o finančnom zabezpečení v prípade, ak v pozvanie alebo písomná žiadosť neobsahujú potvrdenie o sponzoringu.


 • Žiaci, študenti, ašpiranti a ich sprevádzajúci učitelia


  • Pozvanie alebo osvedčenie o zápise alebo študentský preukaz hostiteľskej univerzity, akadémie, inštitútu, vysokej školy alebo školy, alebo potvrdenie o plánovaných kurzoch.

  Vyžaduje sa originál pozvania. Veľvyslanectvo začne spracovávať Vašu žiadosť aj na základe priložených kópií (faxy, skany), ale v prípade potreby môže požadovať predloženie originálu.

  • Pokiaľ potvrdenie neobsahuje prehlásenie o prevzatí na seba nákladov na pobyt, tak doklad sponzorovania pozývajúcou stranou (pozvánka overená migračnou políciou) alebo sponzorský list vysielajúcej organizácie alebo iný doklad o platobnej schopnosti.


 • Účastníci medzinárodných športových podujatí a ich sprevádzajúce osoby


  • Pozvanie hostiteľskej organizácie (príslušného orgán, slovenských športových federácií alebo Národného olympijského výboru Slovenska) s informáciami o funkcii každého účastníka (napr. športovec, tréner, lekár, atď.).

  Spravidla sa požaduje originál pozvania. Vízové oddelenie začne posudzovať Vašu žiadosť na základe priložených kópií (faxy, scany), ale môže, v prípade potreby, požiadať o originál.

  • Pokiaľ sa v pozvaní neuvádza, že pozývateľ uhradí všetky výdavky spojené s pobytom žiadateľa, predkladá sa pozvanie overené policajným útvarom alebo sponzorský list od vysielajúcej organizácie, alebo iný doklad o finančnom zabezpečení.

 

Dovoľujeme si upozorniť na informácie o Všeobecných podmienkach pre písomné žiadosti a pozvania.