CESTOVNÝ RUCH / INÉ SÚKROMNÉ NÁVŠTEVY


Cestovný ruch
• Osobné návštevy (okrem návštev príbuzných)
• Majitelia nehnuteľností v schengenskom priestore a ich blízki príbuzní
• Návštevníci vojnových hrobov a cintorínov

 

Požadované dokumenty

Tento zoznam Vám pomôže pripraviť potrebné doklady na účel podania žiadosti o vízum. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve môže požadovať predloženie ďalších dokumentov alebo informácií alebo Vás pozvať na osobný pohovor, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie o Vašej žiadosti. Predloženie nižšie uvedených dokladov nezaručuje automatické udelenie víz.

 1. Žiadosť o udelenie víza - úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom (2 podpisy, v odseku 37 a na poslednej strane). Vyplňuje sa latinkou.

Za maloletých  podpisuje osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti alebo zákonný zástupca.

 1. Cestovný pas - platný po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu zo Schengenského priestoru, ktorý obsahuje najmenej dve prázdne stránky a bol vydaný nie viac ako pred desiatimi rokmi.

Ďalej: kópia dátovej strany cestovného pasu žiadateľa a kópie všetkých predchádzajúcich schengenských víz (ak existujú).

 1. 1 fotografia, zodpovedajúca požiadavkám ICAO,  farebná s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, na svetlom pozadí.
 1. Poplatok za vízum – v zmysle kategórií uvedených v dohodách o uľahčení vydávania víz a Vízovom kódexe.
 1. Zdravotné poistenie pokrývajúce celú dobu pobytu alebo prvú plánovanú cestu, platné pre všetky krajiny schengenského priestoru. Musí zahŕňať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, z dôvodov naliehavého lekárskeho ošetrenia, naliehavej nemocničnej liečby alebo úmrtia  žiadateľa počas pobytu. Požadované minimálne poistné krytie je 30 000 eur.
 1. Kópia občianskeho preukazu (neplatí pre deti do 14 rokov) - všetky strany, ktoré obsahujú osobné údaje, informáciu o vydaní zahraničného cestovného pasu, registrácie v Rusku, rovnako ako 14. strana s poznámkami alebo bez nich.
 1. V prípade maloletých osôb:
 • Kópia rodného listu
 • Súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom je nutný len v prípade, že mladiství necestujú v sprievode oboch rodičov/zákonných  zástupcov. Výnimkou je rodič, ktorý má výhradné rodičovské práva (t. zn., ak druhý rodič zomrel alebo bol pozbavený rodičovských práv) - v tomto prípade je nutné predložiť úmrtný list alebo súdny príkaz.
 • Kópia platného udeleného schengenského víza rodiča sprevádzajúceho maloletého, ak bolo vízum udeľované oddelene, ako aj doklad o spoločnej ceste (napr. rezervácia vstupeniek, hotelov atď.);
 1. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín:

Doklad preukazujúci legálny pobyt na území Ruskej federácie (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum alebo registrácia FMS), platný po dobu najmenej troch mesiacov po plánovanom návrate zo schengenského priestoru.

V prípade osôb, ktoré nemajú stále bydlisko na území Ruskej federácie - dôkaz legálneho pobytu na území Ruskej federácie a odôvodnenie podávania žiadosti o vízum v Ruskej federácii, a nie v krajine stáleho bydliska.

 

Doplňujúce doklady v súvislosti s účelom cesty


 • Turistika


  • Doklad o ubytovaní v hoteli alebo v penzióne, alebo potvrdenie o inom mieste ubytovania v súlade. V prípade, ak doklad nie je možné predložiť, predkladá sa podrobný opis plánovanej cesty.

   

  Pre individuálnych turistov:

  • Poukaz (voucher) vydaný hotelom/ubytovacím zariadením na Slovensku s podpisom a pečiatkou zodpovednej osoby (akceptuje sa aj kópia potvrdenia rezervácie vydaného hotelom na Slovensku s podpisom a pečiatkou zodpovednej osoby zaslaná na e-mailovú adresu žiadateľa).
  • Rezervácia ubytovania cez internetové rezervačné stránky, napr. booking.com sa akceptuje iba po predložení originálu dokladu z banky  o úhrade pobytu v ubytovacom zariadení s uvedeným názvom ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenie o zaplatení vydané ubytovacím zariadením na Slovensku.
  • V prípade kombinovanej turistiky (pobyt vo viacerých členských krajinách) sa predloží doklad o ubytovaní v každej z členských krajín Schengenu plánovaného pobytu.

   

  Pre organizovanú turistiku (prostredníctvom akreditovaných cestovných kancelárií a agentúr)

  • poukaz (voucher) vydaný akreditovanou cestovnou kanceláriou s podpisom zodpovednej osoby a pečiatkou
  • poukaz (voucher) vydaný ubytovacím zariadením na Slovensku s podpisom zodpovednej osoby a pečiatkou
  • Doklad o programe cesty (napr. potvrdenie rezervácie ubytovania organizovaného zájazdu alebo spiatočné cestovné lístky); ak nie sú predložené - podrobný opis plánovanej cesty. V prípade, ak rezervácia ubytovania /spiatočné cestovné lístky nebudú postačujúce,  môže byť žiadateľ vyzvaný, aby predložil potvrdenie o úhrade.
  • Doklad o zamestnaní (s uvedením príjmu); ak nie je predložený, tak iný doklad o finančnom zabezpečení (napr. originál bankových výpisov z účtu za najmenej posledné tri mesiace alebo potvrdenie o sponzorstve od  tretej osoby, napr. pozvanie overené policajným útvarom), a doklad o úmysle vrátiť sa do domovskej krajiny (napr.  spiatočná letenka, doklad o vlastníctva nehnuteľnosti v Rusku).


 • Osobné návštevy (okrem návštev príbuzných)


  • Doklad o pobyte (napr. originál pozvania s informáciou o ubytovaní s úradne overeným podpisom pozývateľa, pozvanie overené policajným útvarom) alebo iný doklad o pobyte v súlade s právnymi predpismi SR.
   Pre návštevy príbuzných alebo priateľov (ak pozývateľ nie je občan SR):

  Doklad potvrdzujúci legálnosť pobytu pozývajúcej osoby v SR (napr. povolenie na pobyt). V prípade, že hostiteľ neposkytuje ubytovanie, tak iný doklad o ubytovaní.

  • Doklad o zamestnaní (s uvedením príjmu) - ak nie je preložený, tak iný doklad o finančnom zabezpečení (napr. originál bankového výpisu z účtu za najmenej posledné tri mesiace alebo potvrdenie o sponzorstve od tretej osoby, napr. pozvanie overené policajným útvarom) a doklad o úmysle vrátiť sa do domovskej krajiny (napr.  spiatočná letenka, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti v Rusku).


 • Majitelia nehnuteľností v schengenskom priestore a ich blízki príbuzní


  • Doklad (napr. výpis z katastra nehnuteľností, kópia kúpnej zmluvy alebo dokladu o kúpe a pod.), potvrdzujúci majetkové práva žiadateľa na nehnuteľnosť, nie je starší ako šesť mesiacov.
  • Pre najbližších príbuzných - doklad o príbuzenskom vzťahu.
  • Doklad o zamestnaní (s informáciou o príjme); ak nie je predložený, tak iný doklad o finančnom zabezpečení (napr. originál výpisu z bankového účtu najmenej za posledné tri mesiace alebo doklad o sponzoringu treťou osobou, napr. pozvanie overené policajným útvarom) a doklad o úmysle vrátiť sa do domovskej krajiny (napr. spiatočný lístok, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti v Rusku).


 • Návštevníci vojnových hrobov a cintorínov


  • Úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, rovnako ako rodinné väzby medzi žiadateľom a zosnulým.
  • Doklad o zamestnaní (s informáciou o príjme); ak nie je predložený, tak iný doklad o finančnom zabezpečení (napr. originál výpisu z bankového účtu najmenej za posledné tri mesiace alebo doklad o sponzoringu tretej strany, napr. pozvanie overené policajným útvarom a doklad o úmysle vrátiť sa do domovskej krajiny (napr. spiatočný lístok, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti v Rusku).

 

Dovoľujeme si upozorniť na informácie o Všeobecných podmienkach pre písomné žiadosti a pozvania.