Služby

Dodatočný servisný poplatok sa vyberá externám poskytovateľom služieb PONY EXPRESS (vízovým centrom) vo vyške 11 EUR (vrátane включая PDH) za každú žiadosť.

PONY EXPRESS vyberá servisný poplatok v mene UAH prepočítaný z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a  vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa vízový poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma.

Vízové centrum nepreberá žiadosti na vízum v prípade, keď žiadateľ vyžaduje zníženie rozmeru vízového poplatku alebo neplatenia vízového poplatku.

Spoločnosť PONY EXPRESS ponúka Vám použiť také dodatočné služby:

Služba

Cena

Vystavenie zdravotnej poistky a zelenej karty (green card)

Podľa cien poisťovne

Zásielka pasu podľa adresy, ktorú ste poznamenali

Podľa cien spoločnosti PONY EXPRESS