Informácia o udeľovaní víz občanom Ukrajiny

 

Do pozornosti pozývajúcich osôb:
Pozvanie musí obsahovať nasledujúce údaje.

1. V prípade pozvanej osoby:

Meno a priezvisko podľa cestovného pasu

Dátum narodenia

Číslo cestovného pasu

Štátne občianstvo

Čas pozvania /od... do..., predpokladaná dĺžka pobytu (počet dní) a účel pozvania/

V prípade, že pozývajúci zabezpečuje ubytovanie, uveďte tieto skutočnosti v pozvaní (adresa, na ktorej bude pozvaná osoba ubytovaná).

 

2. V prípade pozývajúcej osoby:

fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa, telefónne čísla.

právnická osoba: meno a funkcia osoby, ktorá podpísala pozvanie a registračné číslo (IČO) na hlavičkovom papieri, podpis opatrený pečiatkou.

 

Zoznam sprievodných dokumentov (bez ohľadu na cieľ cesty)

 • osobná prítomnosť žiadateľa staršieho ako 18 rokov,
 • platný cestovný doklad + kópia prvej stránky a kópie všetkých stánok so schengenskými vízami vydanými za posledné tri roky, originál a kópie všetkých platných cestovných dokladov,
 • v EZOV-e vyplnená elektronická žiadosť, následne vytlačená a podpísaná,
 • 1 aktuálna fotografia o rozmere 3x3,5 cm,
 • originál národného pasu žiadateľa + kópie stránok s poznámkami,
 • originál dokladu potvrdzujúci cieľ cesty,
 • doklad o zabezpečení ubytovania, pokiaľ nie je adresa uvedená v pozvaní,
 • doklady o finančnom zabezpečení,
 • doklad o zabezpečení dopravy (týka sa len turistiky),
 • originál + kópia dokladu o poistení,

 

Doklady potvrdzujúce cieľ cesty

 1. Organizovaný turizmus (cez akreditované cestovné kancelárie)
 • voucher – vydaný ukrajinskou cestovnou kanceláriou, ktorá je akreditovaná na konzulárnom oddelení v Kyjeve,
 • kópia od slovenskej partnerskej cestovnej kancelárie,

 

 1. Individuálny turizmus
 •    voucher - kópia potvrdzujúca zabezpečenie ubytovania od slovenskej cestovnej
 •    kancelárie alebo ubytovacieho zariadenia,

Upozornenie: vouchery z elektronických portálov (napr. booking.com, hrs.com, venere.com, agoda.com, laterooms.com) sa neprijímajú.


3. Súkromná cesta

 • originál pozvania s notársky overeným podpisom pozývateľa alebo pozvanie vydané príslušným oddelením cudzineckej polície,
 • kópia identifikačného dokladu pozývajúcej osoby – občianskeho preukazu, cestovného pasu, kópia dokladu potvrdzujúceho povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt,
 • v prípade príbuzenského vzťahu matričný doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah


Medzinárodné konferencie, sympóziá, semináre, kultúra a šport

 • pozvánka (originál) od organizátora podujatia alebo pozvanie overené cudzineckou políciou
 • oficiálny list od domácej organizácie (z Ukrajiny) so žiadosťou o udelenie víza pre svojho zamestnanca/člena

 

Služobná cesta

 • originál pozvanie od obchodného partnera (osoba alebo spoločnosť) uvádza účel cesty na Slovensko notárske overenie podpisu osoby, ktorá pozýva
 • oficiálny list od domácej organizácie (z Ukrajiny) so žiadosťou o udelenie víza pre svojho zamestnanca/člena


Pre viacnásobný vstup:

oficiálny list od zamestnávateľa
kópia výpisu z obchodného registra slovenskej firmy,  nie starší ako 90 dní
kópia licencie ukrajinskej firmy
oficiálne pozvanie pozývateľa
platná zmluva o spolupráci
potvrdenie o finančnom zabezpečení pobytu v Slovenskej republike

 

Vodiči medzinárodného transportu (TIR, BUS)

 1. Pre dopravcov, ktorí sú členom Asociácie medzinárodných prepravcov Ukrajiny (ASMAP)

oficiálny list od  ASMAP

 

 1. Pre iných dopravcov

oficiálny list od slovenského partnera

platná zmluva o spolupráci medzi slovenskou a ukrajinskou spoločnosťou

 oficiálny list od zamestnávateľa so žiadosťou o udelenie víza

 kópia licencie ukrajinskej firmy

 vodičský preukaz a technický preukaz


Ak sa jedná o prepravu medzi slovenským a ukrajinským partnerom:

oficiálne pozvanie pozývateľa

kópia výpisu z obchodného registra slovenskej firmy, nie starší ako 90 dní

platná zmluva o spolupráci

potvrdenie o finančnom zabezpečení pobytu v Slovenskej republike

 

Finančné zabezpečenie pobytu

potvrdenie o príjmoch (od zamestnávateľa), za obdobie posledných 6 mesiacov

    výpis z účtu, hotovosť, cestovné šeky a pod.

 

Súkromní podnikatelia:

    kópia osvedčenia o registrácii

    potvrdenie z daňového úradu za posledný štvrťrok alebo potvrdenie z banky

Dôchodcovia:

    preukaz dôchodcu

    alebo

    potvrdenie fondu dôchodkov

Študenti:

    potvrdenie vzdelávacieho zariadenia štúdiu

    alebo

    potvrdenie vzdelávacieho zariadenia o štúdiu a o priznaní štipendia

 

Potvrdenie zabezpečenia cesty  (pre účely turistiky)

cestovné lístky (tam i späť) s konkrétnym dátumom

ak je cesta plánovaná súkromným vozidlom - vodičský preukaz a technické osvedčenie

 

Žiadosť o udelenie víza pre neplnoleté deti

Upozornenie: Deti môžu byť zapísané v cestovnom doklade rodičov do 16 rokov veku. Deti staršie ako 16 rokov musia mať vlastný cestovný doklad

 

Zdravotné poistenie

poistka na plánované obdobie platnosti víza, na minimálnu sumu 30 000 Euro

 

Neplnoleté deti (podľa cieľa cesty)

 • dieťa cestujúce s jedným z rodičov predkladá súhlas druhého rodiča,
 • dieťa cestujúce bez rodičov v sprievode tretej osoby predkladá súhlas oboch rodičov; podpisy rodičov musia byť úradne osvedčené,
 • vízový dotazník podpisuje jeden z rodičov,
 • kópia cestovného dokladu,
 • kópia rodného listu,
 • kópia cestovného pasu/občianskeho preukazu rodičov,

 

Zdravotné poistenie

poistka na plánované obdobie platnosti víza, na minimálnu sumu 30 000 Euro

 

Ďalšie upozornenie


Konzulárne oddelenie si vyhradzuje právo požiadať o predloženie ďalších doplňujúcich dokladov. Takisto si vyhradzuje právo na osobný pohovor so žiadateľom.
Lehota na spracovanie žiadosti je 10 kalendárnych dní od dátumu podania žiadosti. Skoršie spracovanie víz je možné len vo výnimočných prípadoch, ktoré sa posudzujú individuálne.
Doba pobytu na území Slovenskej republiky, resp. súčet dní pobytu nemôže presiahnuť 90 dní v časovom období 180 dní.
Minimálna výška finančných prostriedkov na zabezpečenie pobytu na území Slovenskej republiky je 56 Euro na deň a osobu.
Žiadateľ na udelenie víza nemá právny nárok.