VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O VÍZACH

 

Všeobecné podmienky pre písomné žiadosti a pozvania

Nasledujúce otázky a odpovede obsahujú základné informácie o predpisoch a podmienkach vzťahujúcich sa žiadosti o schengenské víza. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve: www.mzv.sk/moskva.

Platné schengenské vízum umožňuje držiteľovi cestovať po území členských štátov Schengenského priestoru. Ak Slovensko nie ja hlavným cieľom Vašej plánovanej cesty, mali by ste navštíviť internetovú stránku toho členského štátu, ktorý je hlavným cieľom Vašej cesty.   

 


 • KTORÝ ČLENSKÝ STAT JE PRÍSLUŠNÝ PRE PRIJATIA A SPRACOVANIE MOJEJ ŽIADOSTI O VÍZUM?


  Pre určenie príslušnosti členského štátu na prijatie a spracovanie žiadosti o jednotné schengenské vízum platia nasledujúce pravidlá:

  • Členský štát, ktorý je hlavným cieľom cesty.
  • Ak cesta/y zahŕňa/jú viac ako jeden členský štát, štátom príslušným na prijatie žiadosti je štát, ktorý je hlavným cieľom cesty z hľadiska dĺžky a účelu pobytu.
  • Ak nie je možné určiť hlavný cieľ cesty, je príslušným štátom ten členský štát, ktorého hranice žiadateľ pri vstupe do Schengenského priestoru prekročí ako prvé.

  Uistite sa, že žiadosť o vízum podávate na správnom veľvyslanectve alebo konzuláte, aby ste sa vyhli riziku, že Vaša žiadosť o vízum bude zamietnutá alebo Vám na hraniciach nebude umožnený vstup do Schengenského priestoru.


 • KDE MÔŽEM PODAŤ ŽIADOSŤ O VÍZUM?


  Žiadosť o vízum môžete podať u externého poskytovateľa služieb vo vízovom centre alebo priamo na veľvyslanectve alebo konzuláte členského štátu, ktorý je cieľom Vašej cesty.


 • POPLATKOK ZA VÍZUM


  Podľa Vízového kódexu, je poplatok za spracovanie žiadosti o schengenské vízum 60 EUR. Deti od 6 do 12 rokov platia 35 EUR.

  Európska únia uzatvorila s nasledujúcimi 12 štátmi dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, ktoré stanovujú pre všetkých občanov uvedených štátov znížený poplatok 35 EUR: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna and Hercegovina, Kapverdy, Čierna Hora, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina.

  Existuje mnoho kategórií žiadateľov, oslobodených od poplatku za vízum. Toto oslobodenie môže vyplývať z ustanovení Vízového kódexu, z bilaterálnych dohôd s Európskou úniou alebo národnej legislatívy členského štátu. Podrobné informácie nájdete na stránke vízového centra v sekcii „POPLATKY ZA VÍZUM“ v časti “KTORÍ ŽIADATELIA SÚ OSLOBODENÍ OD POPLATKU ZA VÍZUM“.

  Poplatok za expresné vízum

  Poplatok za spracovanie žiadosti o expresné vízum je 70 EUR.

  Poplatok za vízum, ak je žiadosť zamietnutá

  Žiadateľ o vízum uhradí poplatok za spracovanie žiadosti, nie za vydanie víza. Preto v prípade, ak bude Vaša žiadosť o vízum zamietnutá, nemáte nárok na vrátenie vízového poplatku.

  Výška poplatku nezávisí na dĺžke platnosti udeleného víza.


 • KTORÍ ŽIADATELIA SÚ OSLOBODENÍ OD POPLATKU ZA VÍZUM?


  Oslobodenie od poplatku za vízum môže vyplývať z ustanovení Vízového kódexu, z bilaterálnych dohôd s Európskou úniou alebo národnej legislatívy členského štátu.

  Informácie o tom, či sa na Vás vzťahuje oslobodenie od poplatku za vízum, nájdete na stránke vízového centra v sekcii “Poplatky za vízum”.


 • AKO DLHO PRED ZAČIATKOM PLÁNOVANEJ CESTY MÔŽEM POŽIADAŤ O VÍZUM?


  Žiadosť o vízum možno podať najviac tri mesiace pred plánovanou cestou.

  V prípade, ak žiadate o vízum počas platnosti iného schengenského víza, je potrebné spolu so žiadosťou o vízum predložiť osobitnú žiadosť o odvolanie aktuálneho víza. Inak konzulát v stanoví začiatok platnosti nového víza na deň nasledujúci po dni skončenia platnosti Vášho aktuálne platného víza.


 • AKO DLHO PRED ZAČIATKOM PLÁNOVANEJ CESTY MUSÍM POŽIADAŤ O VÍZUM?


  Odporúča sa požiadať o vízum najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom cesty. Pri plánovaní dátumu podania Vašej žiadosti vezmite do úvahy aj prípadné štátne sviatky a dni pracovného pokoja v štáte, ktorý je cieľom Vašej cesty, ako aj v Ruskej federácii.

  Zoznam štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja Slovenskej republiky nájdete na stránke v sekcii “Štátne sviatky a dni pracovného pokoja”.


 • MAL BY SOM MAŤ V PASE PEČIATKU POTVRZUJÚCU PRÍPUSTNOSŤ MOJEJ ŽIADOSTI O VÍZUM?


  Ak je Vaša žiadosť o vízum prípustná, označí konzulát Váš pas pečiatkou prípustnosti. Pečiatka uvádza názov schengenského štátu, ktorý spracúva Vašu žiadosť o vízum, dátum prijatia žiadosti, názov úradu a typ požadovaného víza.  Pečiatka nemá právne účinky a v prípade udelenia víza sa prekryje vízovou nálepkou. Diplomatické a služobné pasy sa nepečiatkujú.


 • AKÉ PODPORNÉ DOKLADY JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ K ŽIADOSTI O VÍZUM?


  Informácie o podporných dokladoch predkladaných k žiadosti o vízum nájdete  v harmonizovanom zozname podporných dokladov predkladaných k žiadosti o vízum.

  V rámci spracovania Vašej žiadosti o vízum Vás v prípade potreby môže konzulát požiadať o predloženie doplňujúcich dokladov.


 • AKO DLHO TRVÁ PRIJATIE ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O VÍZUM?


  V súlade s Vízovým kódexom konzulát rozhodne o žiadosti o vízum do 15 kalendárnych dní od podania žiadosti na konzuláte alebo jej doručenia konzulátu.  

  Európska únia uzatvorila dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, ktoré stanovujú skrátený čas pre spracovanie žiadosti o vízum 10 dní, s nasledujúcimi 12 štátmi:

  Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna and Hercegovina, Kapverdy, Čierna Hora, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina.


 • EXPRESNÉ VÍZUM


  Dohoda medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz umožňuje vydávanie tzv. expresných víz.

  Doba spracovania žiadosti o expresné vízum je 3 dni od doručenia žiadosti konzulátu.

  Ak chcete požiadať o expresné vízum, musíte žiadosť podať priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve.

  Doba spracovania žiadosti o expresné vízum sa môže výnimočne predĺžiť, ak je potrebné ďalšie skúmanie žiadosti alebo v prípade, ak je nevyhnutné predložiť doplňujúce dokumenty.

  V prípade žiadosti o vízum občanov vyššie uvedených 12 štátov doba spracovania žiadosti o vízum neprekročí 30 dní. V prípad žiadostí občanov iných štátov môže byť doba spracovania žiadosti výnimočne predĺžená na 30 dní, ale nesmie presiahnuť 60 kalendárnych dní.


 • ČO MÔŽEM UROBIŤ, AK BOLA MOJA ŽIADOSŤ O VÍZUM ZAMIESTNUTÁ?


  Žiadateľovi, ktorého žiadosť o vízum bola zamietnutá, sa oznámia dôvody zamietnutia prostredníctvom štandardného formuláru pre zamietnutie žiadosti a žiadateľ má právo odvolať sa voči rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o vízum v súlade s vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu. Odvolanie sa podáva voči orgánom toho členského štátu, ktorý prijal konečné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vízum.

  Z dôvodu ochrany súkromia sa informácie o dôvodoch zamietnutia žiadosti o vízum neposkytujú tretím osobám (napr. pozývateľom). 

  Každý členský štát v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o vízum uvedie informácie o postupe pri podaní odvolania, vrátane informácií o orgánoch kompetentných pre prijatie odvolania, ako aj o lehotách pre podanie odvolania.

  V prípade zamietnutia žiadosti o vízum, žiadateľ môže podať novú žiadosť o vízum, najmä v prípade, ak pôvodné dôvody pre zamietnutie žiadosti o vízum pominuli. Vnútroštátna legislatíva členského štátu môže toto právo obmedziť v prípade, ak zatiaľ nebolo rozhodnuté o podanom dovolaní voči zamietnutiu žiadosti o vízum. 


 • AKÉ DOKUMENTY SI MÁM VZIAŤ SO SEBOU PRI CESTE SO SCHENGENSKÝM VÍZOM?


  Udelené schengenské vízum nezaručuje žiadateľovi automatické právo na vstup do Schengenského priestoru a žiadateľ sa musí podrobiť hraničnej kontrolu pri prechode vonkajšej hranice Schengenského priestoru.

  Na hraničnom priechode môže byť držiteľ víza vyzvaný na predloženie dokladov potvrdzujúcich účel a podmienky plánovaného pobytu žiadateľa, dostatok finančných prostriedkov na pokrytie pobytu, na návrat domov alebo na tranzit do tretej krajiny, ktorá ho zaručene prijme, alebo že je schopný nadobudnúť takéto prostriedky zákonným spôsobom. 

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve odporúča vziať so sebou aj doklad o cestovnom zdravotnom poistení, pozvanie overené policajným orgánom (ak bolo predložené pri podaní žiadosti o vízum.) a súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa.


 • AKÉ PRAVIDLÁ PLATIA, AK SÚ MOJI RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI OBČANMMI EÚ, EHP ALEBO ŠVAJČIARSKA?


  Ak ste rodinným príslušníkom občana EÚ/EHP alebo Švajčiarska, môže sa na Vás vzťahovať zrýchlený bezplatný proces spracovania žiadosti o vízum, ak spĺňate nasledovné podmienky: 

  • Ste rodinným príslušníkom (manželom/manželkou, registrovaným partnerom, dieťaťom do 21 rokov alebo závislým rodinným príslušníkom) občan EÚ/EHP alebo Švajčiarska (alebo jeho manžela/manželky/registrovaného partnera);

  A

  • občan EÚ/EHP alebo Švajčiarska žije v členskom štáte inom, ako štát, ktorého je štátnym občanom alebo ak do tohto štátu cestuje s cieľom návratu po dlhodobom pobyte inom členskom štáte.

  A

  • sprevádzate občana EÚ/EHP alebo Švajčiarska alebo sa k nemu pripájate.

  Žiadosť o vízum podávate na veľvyslanectve alebo konzuláte štátu budúceho pobytu občana EÚ/EHP alebo Švajčiarska  a nie štátu, kde občan žil doteraz.

  Ak sa nazdávate, že spĺňate vyššie uvedené podmienky, musíte túto skutočnosť preukázať pri podaní žiadosti o vízum.


 • AKÉ PRAVIDLÁ PLATIA PRE ŽIADATEĽOV O VÍZA, KTORÍ NIE SÚ OBČANMI RUSKA („OBČANIA TRETÍCH ŠTÁTOV”)?


  Občania tretích štátov s pobytov v Ruskej federácii môžu požiadať o schengenské vízum v Rusku vo vízovom centre, alebo priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve.

  Občania tretích krajín, ktorí nemajú pobyt v Ruskej federácii, ale legálne sa tu nachádzajú môžu požiadať o vízum, ak zdôvodnia prečo chcú podať žiadosť o vízum v Rusku a nie v krajne pôvodu resp. obvyklého pobytu.  Takáto žiadosť musí byť podaná priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve a nie vo vízovom centre.

  V závislosti od Vašej štátnej príslušnosti, sa Vaša žiadosť o vízum spracuje do 10 alebo 15 kalendárnych dní od dátumu doručenia žiadosti na konzulát. Doba spracovania žiadosti sa môže predĺžiť na 30 až 60 kalendárnych dní, v prípade, ak je potrebné ďalšie skúmanie žiadosti, alebo sa požaduje predloženie doplňujúcich dokumentov.

  Bližšie informácie nájdete v časti “Ako dlho trvá prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum?”.